សីតុណ្ហភាពរំពុះគិតតាមសីតុណ្ហភាពដាច់ខាត (ឬសីតុណ្ហភាពកែលវីន)