វត្ថុ​(រឺង​​ឬ​រាវ)​ដែលស្រូបអង្គធាតុដទៃទៀត (ឧៈ ទឺក,​ បារត​ ឬ សម្លី)