អាសេតូន៖ ជាសមាសធាតុសិរីរាង្គ,រាវ,គ្មានពណ៌ហើយងាយឆាបឆេះ។ វាជាសមាសធាតុងាយបំផុតក្នុងពពួកសេតូននិងមានរូបមន្ដ CH3COCH3
មានចំនុចរំពុះ​ 56° C និងចំនុចរលាយ -95° C

acetone.jpg