អាស៊ីតឌីម៉ែត, អាស៊ីតមាត្រ, សម្ទង់អាស៊ីត, អាស៊ីតកម្ម