អាល់ដេអ៊ីតៈ ជាសមាសធាតុដែលមានបណ្ដុំកាបូនីលភ្ជាប់ទៅនឹងអាតូមអ៊ីដ្រូសែន
aldehyde.png