អាល់កាន៖ ជាអ៊ីដ្រូកាបួន ឬសមាសធាតុសរីរាង្គដែលផ្សំឡើងដោយអ៊ីដ្រូសែននិងកាបូនហើយមានសម្ព័ន១ជាន់។ អាល់កានមានរូបមន្ដទូទៅៈ CnH2n+2