ទម្រង់(អាលូត្រូប) ផ្សេងៗនៃអ្គធាតុអ្វីមួយ។ ឩ. ស្ពាន់ធ័រ (សុលផួរ) មាន ទម្រង់ (អាលូត្រូប)​ច្រើនជាង ១០ទៅទៀត។