ដែលអាចបំបែកធាតុបាន​​​ដោយអង្គធាតុមានជិវិត (ដូចជា ពពួកបាក់តេរី)