ចំនុចពពុះ ឬ ចំណុចដែលវត្ថុ(ល្បាយ)​រាវមួយដែលផ្សំឡើងដោយធាតុរាវយ៉ាងហោចណាស់ 2 ចាប់ផ្តើមបង្កើតពពុះចំហាយនៃអង្គធាតុរាវណាមួយ