ថូដែលមានកវែងនិងមាត់សម្រាប់បន្តក់, បំពង់សំរាប់បន្ដក់អង្គធាតុរាវ (ប្រើប្រាស់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍)