អាស៊ីតកាបូនិច (រូបមន្ដ H2CO3)​ អាស៊ីតដែលកើតឡើងដោយបន្សំរវាង ឧស្ម័នកាបូនិច (CO2) និងទឺក (H2O)