កាតាលីករ, សារធាតុដាក់បន្ថែមដើម្បីឲ្យបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្មគីមី