ជីវសរីរៈគីមី ឬ វីធីដែលបាក់តេរី ឬ សភាវឯកកោសិកា ផ្សេងៗធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងដែលចំណីអាហារ (ប្រភពនៃសញ្ញាគីមីដែលបញ្ចេញដោយប្រភព អាហារទាំងនោះ)