ក្រូម III ក្លរ៉ាត (រូបមន្ដ CrCl3)​ ប្រើក្នុងសំពត់ទេសងឬផាឌ័ប។
ជាសារធាតុដែលគេនិយមប្រើដើម្បីរក្សារបស់ឲ្យស្ងួត (ឩ. ក្រណាត់​ ហូល ផាមួង ស្បែកជើង)

សមីការតាងប្រតិកម្ម
Cr2O3 + 3 C + 3 Cl2 → 2 CrCl3 + 3 CO