ប្រតិកម្ម គីមីដែលបង្កើតជា ជាប៉ូលីម័រដោយ បញ្ចេញនូវ សារធាតុសំណល់តូចៗ (ដូចជា ទឹក, ឬ ឧស្ម័នផ្សេងៗ)