រាយ, ធ្វើអោយបែកខ្ញែក ឬ រប៉ាត់រប៉ាយ, បែកខ្ចាត់ខ្ចាយ, កំចាត់កំជយ