ការឡើងជួរ, ដំណើរឡើងរឺក្លាយ, ការទទួលថាមពលពីអុកសីតករ​​នែសមាសធាតុសរីរាង្គ