ឧស្ម័នម៉្យាងដែលស្ថិតក្នុងប្រភេទពពួកឧស្ម័នកំរ (និមិត្ដសញ្ញា Kr , ម៉ាសអាតូម 36)